Beheerstichting Loaijingea

De beheerstichting stelt zich ten doel het voor het nageslacht  behouden van  cultureel erfgoed te Loënga, dit bestaat uit het kerkhof, klokkenstoel en baarhuisje.

Tot 1995 had Loënga een zelfstandige kerkvoogdij. Het bestuur van klokkenstoel en kerkhof bestond uit kerkrentmeesters, ondanks het ontbreken van de kerk sinds 1745.

In 1995 is de kerkvoogdij van Loënga opgegaan in de PKN gemeente van Scharnegoutum met behoud van een zelfstandige stichtingsvorm. Met de kerkrentmeesters van Scharnegoutum is twee keer per jaar overleg, waarvan 1 keer het college wordt ontvangen op het kerkhof . 

De inkomsten van de klokkenstoel en het kerkhof zijn ondermeer afkomstig van grafgelden, subsidies, legaten en donaties.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden, zij zijn benoemd voor onbepaalde tijd. Iedere maand wordt er vergadering gehouden, met uitzondering van de zomermaanden,  ten huize van het bestuur. Wanneer u met het bestuur in contact wilt komen kunt u een e-mail sturen naar info@klokkenstoelloenga.nl of het formulier invullen op de pagina contact.

Voorzitter: Lippe van der Laan, wonende te Sneek
Penningmeester: Ruurd Wijbrandi, wonende te Loënga
Secretaris: Janny Moll, wonende te Sneek
Algemeen: Ger Bosklopper, wonende te Sneek

Beheerder: S. Wijnia, wonende te Loënga

Er wordt iedere 2 jaar een inspectierapport van de klokkenstoel gemaakt door Monumentenwacht Fryslan. Er is deelname aan de open Monumentendag in samenwerking met de gemeente Sudwest Fryslân en deelname aan deTsjerkepaed route. De stichting is aangesloten bij Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen Fryslân en Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen.